REGULAMIN
Ogólne warunki świadczenia usług – zajęć z zakresu rekreacji ruchowej
przez Instytut Szkoleń Specjalistycznych ISS „Education”.

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa ogólne zasady korzystania z usług związanych z rekreacją ruchową świadczonych na terenie całego kraju przez Instytut Szkoleń Specjalistycznych
„ISS Education” prowadzony przez firmę ArrowNet, z siedzibą w Kozerach, Grodzisk Mazowiecki, ul. J. Kossaka 33, NIP 749-149-60-07, zwanym dalej Organizatorem.

§ 2 Ogólne warunki korzystania z usług

 1. Osoby biorące udział w zajęciach z rekreacji ruchowej oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i odbywa się na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na podstawie opłaty za uczestnictwo w kursie/szkoleniu.
 4. Korzystanie z usług odbywa się wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych usług.
 5. Ogólne informacje dotyczące cen za karnety dostępne są w ofertach Organizatora oraz na stronie internetowej.
 6. Informacje szczegółowe dotyczące oferty usług związanych z rekreacją ruchową mogą być przedstawiane w bezpośredniej korespondencji mailowej lub tradycyjnej pocztowej.
 7. Rezerwacja uczestnictwa w wybranych zajęciach z rekreacji ruchowej staje się wiążąca dla stron po opłaceniu karnetu w wysokości określonej w cenniku lub w odrębnej ofercie Organizatora.
 8. Karnet na wybrane zajęcia z rekreacji ruchowej można wykupić do 5 dnia każdego miesiąca.
 9. Karnet jest ważny na dany miesiąc kalendarzowy.
 10. W przypadku pozostałych ofert Organizatora w zakresie usług rekreacji ruchowej, termin wpłaty określany jest każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 11. Wpłaty można dokonać:
 12. na rachunek bankowy Organizatora. W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje: nazwisko uczestnika, nazwa i termin zajęć z zakresu rekreacji ruchowej,
 13. osobiście przed rozpoczęciem zajęć.
 14. W razie rezygnacji z opłaconych zajęć Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu karnetu.
 15. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę oraz do zaproponowania innego terminu usługi, która nie została wykorzystana.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu prowadzenia zajęć z rekreacji ruchowej.
 17. W przypadku nie zorganizowania zajęć z winy Organizatora jest on zobowiązany do proporcjonalnego przedłużenia ważności karnetu na zajęcia, zakupionego przez Uczestnika.
 18. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora, Organizatora przed rozpoczęciem zajęć.
 19. Osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne, wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika i nagłych wypadków, powstałych nie z winy Organizatora.
 21. Podczas zajęć uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wykonywania poleceń osób prowadzących zajęcia.

§ 3 Zasady korzystania z obiektu, na którym odbywają się zajęcia ISS Education

 1. Udział w zajęciach z rekreacji ruchowej odbywa się w stroju sportowym oraz czystym obuwiu sportowym.
 2. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym ISS Education prowadzi zajęcia nie ponosi odpowiedzialności Organizator.
 3. Rzeczy osobiste należy przechowywać w szafkach zamykanych na klucz – jeżeli zostały udostępnione Uczestnikom.

§ 4 Postanowienia Końcowe
 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Usług jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnicy szkolenia wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć z zajęć, imprez w których uczestniczą na stronie internetowej.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora.