REGULAMIN
Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych
przez Instytut Szkoleń Specjalistycznych ISS „Education”.

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa ogólne zasady korzystania z usług szkoleniowych świadczonych na terenie całego kraju przez Instytut Szkoleń Specjalistycznych „ISS Education” prowadzony przez firmę ArrowNet, z siedzibą w Kozerach, Grodzisk Mazowiecki, ul. J. Kossaka 33, NIP 749-149-60-07, zwanym dalej Organizatorem.

§ 2 Ogólne warunki korzystania z usług

 1. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na podstawie opłaty za uczestnictwo w kursie/szkoleniu.
 2. Korzystanie z usług odbywa się wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych usług.
 3. Ogólne informacje dotyczące cen oraz okresów świadczenia poszczególnych usług, dostępne są w ofertach Organizatora oraz na stronie internetowej.
 4. Informacje szczegółowe dotyczące oferty usług szkoleniowych przedstawiane są w bezpośredniej korespondencji mailowej lub tradycyjnej pocztowej.
 5. Rezerwacja uczestnictwa w wybranym kursie / szkoleniu staje się wiążąca dla stron po dokonaniu wpłaty w wysokości określonej w cenniku lub w odrębnej ofercie Organizatora oraz po potwierdzeniu rezerwacji przez Organizatora drogą mailową.
 6. Wpłaty z tytułu korzystania z usług szkoleniowych należy dokonać w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji nie później jednak niż:
 7. minimum na 7 dni roboczych przed planowanym terminemrozpoczęcia zajęć w przypadku kursów pierwszej pomocy z wyłączeniem kursów certyfikowanych przez Emergency First Response,
 8. minimum 14 dni roboczych w przypadku kursów certyfikowanych przez Emergency First Response oraz kursów i szkoleń z komunikacji.
 9. W przypadku pozostałych ofert Organizatora termin wpłat określany jest każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia usługi szkoleniowej.
 10. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora. W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje: nazwisko uczestnika, nazwa i termin szkolenia.
 11. W razie rezygnacji z opłaconych usług Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.
 12. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę oraz do zaproponowania innego terminu usługi, która nie została wykorzystana.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania usługi.
 14. W przypadku zmiany terminu wykonania usługi Organizator zobowiązany jest do zaproponowania innej daty wykonania usługi.
 15. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 oraz braku możliwości określenia innego terminu lub nie wyrażenia przez Uczestnika zgody na zmianę terminu, Organizator jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej kwoty przez Uczestnika. W tym przypadku Uczestnik zobowiązuje się zwrócić wszelkie materiały szkoleniowe, przekazane Uczestnikowi celem samodzielnej nauki przed szkoleniem.
 16. Zwrot wpłaty za usługę odbywa się na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne, wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika i nagłych wypadków, powstałych nie z winy Organizatora.

§ 3 Zasady korzystania z obiektu, na którym odbywają się zajęcia ISS Education

 1. Udział w szkoleniach  odbywa się w stroju i obuwiu dostosowanym do charakteru zajęć.
 2. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym ISS Education prowadzi zajęcia nie ponosi odpowiedzialności Organizator.
 3. Rzeczy osobiste należy przechowywać w szafkach zamykanych na klucz – jeżeli zostały udostępnione Uczestnikom.

§ 4 Postanowienia Końcowe
 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Usług jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnicy szkolenia wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć z zajęć, imprez w których uczestniczą na stronie internetowej.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora.