AED w miejscu pracy

AED w miejscu pracy

Według Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w Stanach Zjednoczonych około 10 tysięcy spośród 220 tysięcy przypadków nagłego zatrzymania krążenia zdarza się w pracy. Jako najczęstsze przyczyny można wymienić zawał serca oraz porażenie prądem.

Zespół ratownictwa medycznego nie może od razu pojawić się na miejscu zdarzenia, a tylko natychmiastowa defibrylacja daje szansę na ratunek!

 

Kodeks Pracy (ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. nr 223 poz. 1460)) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650)) nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy, środków niezbędnych do jej udzielania w nagłych wypadkach, a także zobowiązują pracodawcę do wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy jak również do ich przeszkolenia.

 

Jak prawidłowo umieścić AED  w zakładzie pracy?
Zgodnie z zaleceniami, defibrylator powinien zostać umieszczony w takim miejscu, aby zapewnić dostęp do niego w czasie do 90 sekund od momentu zauważenia nieprzytomnego i wezwania pomocy.

W miejscu pracy AED często umieszcza się:
•    blisko punktów medycznych
•    w pobliżu urządzeń zasilanych prądem elektrycznym
•    przy recepcji, w głównym holu, gdzie panuje duży ruch
•    w pomieszczeniach socjalnych
•    przy siłowniach, halach sportowych

Należy zadbać o zamontowanie AED w widocznym miejscu i jego wyraźne oznakowanie. Obok defibrylatora powinien znajdować się zestaw do udzielania pierwszej pomocy.

 

W 2008 roku Komisja Zadaniowa ILCOR zatwierdziła projekt uniwersalnego symbolu AED. Informuje on o dostępności urządzenia, jego lokalizacji lub wskazuje do niego drogę. Symbolem jest serce z błyskawicą, nad którym znajduję się krzyż.

AED mają pojemne akumulatory, wykonują autotesty gwarantujące ich gotowość. Audio-wizualne wskaźniki stanu informują pracownika, czy urządzenie przeszło autotest i jest gotowe do użytku. Jest wielu producentów AED, ale każde urządzenie wygląda podobnie i działa na tych samych zasadach. Różnią się m. in. parametrami, rodzajem i wytrzymałością baterii oraz energią defibrylacji. Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy w firmie, powinni zapoznać się z instrukcją obsługi defibrylatora.

 

Producenci AED, których urządzenia obecnie znajdują się na rynku:
•    Zoll
•    Philips
•    Defibtech
•    Medtronic
•    Metrax
•    Welch Allyn
•    Heartsine
•    Cardiac Science
•    Access