Punkty Pierwszej Pomocy

Punkty Pierwszej Pomocy

System pierwszej pomocy w przedsiębiorstwach oparty jest o Punkty Pierwszej Pomocy (PPP). Wdrażanie ich w zakładach pracy w ramach rozwiązań systemowych z zakresu pomocy przedlekarskiej nakłada na pracodawców Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy pracodawca zobowiązany jest do:

Punkt Pierwszej Pomocy Ochrona

  • zapewnienia łączności niezbędnej do kontaktu ze służbami odpowiedzialnymi za udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej, reagowania w przypadkach wystąpienia zagrożeń,
  • zapewnienia niezbędnych środków, wyposażenia przeznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, zwlaczania pożarów oraz ewakuacji pracowników podczas wystąpienia zagrożenia,
  • wyznaczenia pracowników, którzy powinni udzielać pierwszej pomocy, zwlaczać zagrożenia pożarowe, wykonywać ewakuacje pracowników,

Działania podejmowane w celu ochrony życia i zdrowia pracowników muszą być dostosowane do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, liczby osób zatrudnionych oraz przebywających na terenie zakładu pracy, a także rodzaju, charakteru zagrożeń.

Wyposazenie Punktu Pierwszej Pomocy

Gdzie i jakie?

Punkty pierwszej pomocy (w tym apteczki) ich liczbę, wyposażenie oraz usytuowanie pracodawca ustala z lekarzem, który realizuje opiekę zdrowotną nad pracownikami danego zakładu pracy. W Polsce przepisy nie określają jakie wyposażenie powinno sie znajdować w punktach pierwszej pomocy, apteczkach, jednak musi no odpowiadać występującym zagrożeniom.
Usytuowanie punktów pierwszej pomocy musi zapewniać możliwość rozlokowania wyposażenia,  umożliwiać transport osób z wykorzystaniem noszy. Ponadto pracodawca musi wyznaczyć osoby, które będą posiadać niezbędną wiedzę praktyczną z zakresu niesienia pierwszej pomocy. Spełnienie tego obowiązku będzie wiązać się z koniecznością skierowania pracowników na odpowiednie szkolenia z zakresu praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy.