Bezpieczeństwo i Edukacja z Zakresu Udzielania Pierwszej Pomocy w Szkołach

 • 21/10/2013
 • BHP
Bezpieczeństwo i Edukacja z Zakresu Udzielania Pierwszej Pomocy w Szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej Pierwsza PomocMinister Edukacji Narodowej w swoim rozporządzeniu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z 2003 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach nałożył obowiązek na Dyrektora szkoły aby co najmniej raz w roku skontrolował, czy w placówce którą kieruje są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z obiektów szkoły, placówki. W zakresie oceny stanu bezpieczeństwa ocenie podlegają bezpieczeństwo i higiena podczas nauki, oraz kierunki w zakresie ich poprawy.

Ze względu na powstały obowiązek oceny stanu bezpieczeństwa oraz kształtowania właściwych postaw i umiejętności w zakresie obejmującym także prowadzenie ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy szczególnie ważną rolę odgrywa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1131 z 2009 r.) w sprawie sposobu realizacji zajęć edukacji dla bezpieczeństwa. Rozporządzenie zaleca także organizowanie specjalistycznych obozów szkoleniowo-wypoczynkowych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Mogą być one organizowane dla uczniów po ukończeniu pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, liceum ogólnokształcącego, profilowanego.

Nauczyciele, którzy będą prowadzić zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy powinni mieć przygotowanie zawodowe do prowadzenia zajęć edukacyjnych we wspomnianym zakresie. Warunki te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2009 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1132 z 2009 r.) w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Określa ono zakres i tryb nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie odpowiedniego przygotowania do ich prowadzenia.

Uczestnik szkolenia powinien;

 • znać podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
 • umieć zadbać o bezpieczeństwo własne i osoby poszkodowanej podczas udzielania niezbędnej pomocy,
 • umieć wezwać pomoc,
 • potrafić postępować w przypadku zadławienia ciałem obcym w każdej grupie wiekowej,
 • rozpoznawać stany przedomdleniowe i objawy omdlenia,
 • rozpoznawać potencjalne przyczyny utraty przytomności,
 • potrafić zastosować odpowiednią dla poszkodowanego nieprzytomnego pozycję (zastaną, boczną),
 • znać zasady udzielania pierwszej pomocy w zatruciach,
 • potrafić rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia,
 • potrafić wykonać resuscytacje krążeniowo oddechową w każdej grupie wiekowej,
 • umieć rozpoznać rodzaj urazu oraz wdrożyć odpowiednie postępowanie,
 • umieć dobrać i zastosować właściwy sposób opatrywania rany i tamowania krwotoku,
 • potrafić zakładać opatrunek na kikut oraz zabezpieczyć amputowaną część ciała,
 • umieć rozpoznać i ocenić rodzaj złamania lub zwichnięcia,
 • umieć dobrać właściwy sprzęt do unieruchomienia w zależności od rodzaju złamania czy zwichnięcia,
 • umieć postępować w przypadku wychłodzenia, przegrzania,
 • potrafić zastosować odpowiednią pozycję poszkodowanego we wstrząsie i zabezpieczyć termicznie,
 • potrafić rozpoznać objawy: cukrzycy, padaczki, udaru termicznego, zawału serca, oparzeń termicznych i chemicznych, astmy oskrzelowej,
 • potrafić zastosować zasady postępowania w przypadku podtopienia, utonięcia, ukąszenia lub użądlenia,
 • umieć wdrożyć odpowiednie postępowanie w zależności od rodzaju stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • umieć ocenić zagrożenie i zastosować podstawowe sposoby ewakuacji,
 • potrafić nawiązać kontakt z osoba poszkodowaną i udzielić wsparcia psychicznego.

Szkolenie prowadzone jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Kończy się egzaminem teoretycznym w formie testu i praktycznym z zakresu umiejętności objętych programem szkolenia. Zaświadczenie po zdaniu egzaminu jest ważne przez 5 lat.