Rola ubezpieczenia OC w życiu zawodowym nauczycieli

Rola ubezpieczenia OC w życiu zawodowym nauczycieli

Podczas pracy w szkole nauczyciele, wychowawcy i pozostali pracownicy spotykają się z sytuacjami, które mogą rodzić odpowiedzialność związaną z naprawieniem szkody osobie trzeciej. W świetle obowiązujących przepisów odpowiedzialność ta związane jest bezpośrednio z opieką jaka sprawowana jest nad dziećmi i młodzieżą. Ubezpieczenie OC w tej grupie zawodowej zaliczane jest do ubezpieczeń dobrowolnych, jednak jego posiadanie pozwala uniknąć wielu stresujących sytuacji. Takie ubezpieczenie chroni przed sytuacjami:

 • gdy powstała szkoda w następstwie niewłaściwego nadzoru nad dziećmi, młodzieżą,
 • gdy powstała szkoda na osobie, pozostającej pod opieką,
 • gdy została wyrządzona szkoda przez podopiecznego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna nauczycieli, wychowawców, pozostałych pracowników szkoły za szkody powstałe na osobach trzecich, które są następstwem deliktu, czyli czynu niedozwolonego. Szkody takie mogą być spowodowane wykonywaniem czynności zawodowych, a także posiadanym w związku z nimi mieniem. Ponadto zachodzi tutaj odpowidzialność kotraktowa wypływająca ze stosunku pracy, w tym realizaowaniem obowiązków służbowych.

Ubezpieczenie OC obejmuje zakresem:

 • szkody powstałe na terenie placówki oświatowej, szkoły, jednostki wychowawczej, podczas trwania lekcji, przerw pomiędzy lekacjami oraz gdy podopieczny pozostaje pod opieką nauczycieli lub opiekuna,
 • szkody powstałe poza placówką oświatową, szkołą, jednostką wychowawczą, jeśli doszło do nich podczas lekcji oraz będące następstwem niewłaściwego nadzoru nad podopiecznym
 • szkody powstałe podczas drogi z i do domu, jeżeli został zorganizowany dojazd do szkoły
 • szkody powstałe podczas wyjazdów organizowanych przez szkoły i jednostki opiekuńczo-wychowawcze.

Jakie są wyłączenia zakresu OC ? Czego ten rodzaj ubezpieczenie zwykle nie obejmuje ?

Zakresy wyłączeń regulowane są przez każdego z ubezpieczycieli inaczej. Zapoznanie się z nimi jest bardzo ważną czynnością gdyż powinno decydować o wyborze konkretnej oferty, która powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb. Poddając analizie, w większości towarzystw ubezpieczeniowych są to następujące okoliczności, sytuacje:

 • gdy szkoda powstała w następstwie samowolnego oddalenia się podopiecznego, a ubezpieczony nie mógł tej sytuacji zapobiec,
 • gdy szkoda powstała wówczas gdy ubezpieczony był pod wpływem działania środków odurzających, alkoholu,
 • gdy szkoda powstała w czasie, gdy ubezpieczony nie posiadał uprawnień zawodowych lub gdy był czasowo zawieszony,
 • gdy szkoda powstała na osobie bliskiej, spowinowaconej,
 • gdy szkody powstała w następstwie działania umyślnego,
 • gdy naprawienie szkody powinno wynikać z obowiązkowego OC
 • gdy szkoda dotyczy zapłaty kar umownych i odsetek
 • gdy szkody nastapiła w wyniku udzielania świadczeń przez osobę ubezpieczoną podczas trwania działań wojennych, stanu wojennego, zamieszek i aktów terroryzmu,

Jaka jest wysokość sumy gwarancyjnej ?

Wysokość sumy gwarancyjnej zależy od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku gdy nie spełnia ona naszych oczekiwań można ją także negocjować indywidualnie.